Tuesday, 20 June 2017

😊😊

ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ  ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ !

WhatsApp ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ Chat ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪದಗಳನ್ನು ಸಂಕ್ಷೇಪಿಸಿ (abbreviations) ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪದಗಳು ಅಲ್ಲ, ಆದರೂ, ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಬರೆಯಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸುವರು.

ಕೆಲವು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಅರ್ಥ:

1. LOL: Laugh Out Loud = ಜೋರಾಗಿ ನಗುವುದು

2. BRB: Be right back = ಈಗ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವೆ

3. TTYL: Talk to you later = ನಂತರ ಮಾತನಾಡೋಣ

4. BTW: by the way = ಅಂದಹಾಗೆ; Example: By the way, you were looking good today! (ಅಂದಹಾಗೆ, ನೀನು ಇಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ!)

5. BFF: Best friend(s) forever = ಯಾವಾಗಲು ಜೊತೆಗಿರುವ ಉತ್ತಮವಾದ ಗೆಳೆಯ/ಗೆಳತಿ; Example: She is my BFF. (ಅವಳು ನನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಗೆಳತಿ)

6. DM: Direct Message = ನೇರವಾಗಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡುವುದು; Example: If you have something important, just DM me. Don't message anything publicly. (ಏನಾದರು ಮುಖ್ಯವಾದುದ್ದು ಇದ್ದರೆ, ನೀನು ನನಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡು. ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಬೇಡ.)

7. IDK: I don't know = ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.

8. IMHO: in my humble opinion = ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ

9. ROFL: rolling on the floor laughing = ಹೊಟ್ಟೆ ಹುಣ್ಣಾಗುವಂತೆ ನಗುವುದು (ಎಷ್ಟು ನಗುವುದೆಂದರೆ, ನಗುತ್ತಲೇ ಉರುಳಿ ಬೀಳುವುದು)

10. w/o: without = ನ ಬಿಟ್ಟು; Example: I will be going to the mall w/o my friend. (ನಾನು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಾಲ್ ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವೆ.)

11. XO: hugs and kisses = ಅಪ್ಪುಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಚುಂಬನಗಳು; Example: I will see you later, XO! = ನಿನ್ನನ್ನು ನಂತರ ಭೇಟಿ ಮಾಡುವೆ, ಅಪ್ಪುಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಚುಂಬನಗಳು!

ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಉಪಯೋಗಿಸಿದವನಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೆಲವೊಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು .

Thursday, 15 June 2017

✖➕➖➗ Today is National Mathematics Day (Birth Day of Ramanujam)See this Absolutely amazing Mathematics !

1 x 8 + 1 = 9
12 x 8 + 2 = 98
123 x 8 + 3 = 987
1234 x 8 + 4 = 9876
12345 x 8 + 5 = 98765
123456 x 8 + 6 = 987654
1234567 x 8 + 7 = 9876543
12345678 x 8 + 8 = 98765432
123456789 x 8 + 9 = 987654321

1 x 9 + 2 = 11
12 x 9 + 3 = 111
123 x 9 + 4 = 1111
1234 x 9 + 5 = 11111
12345 x 9 + 6 = 111111
123456 x 9 + 7 = 1111111
1234567 x 9 + 8 = 11111111
12345678 x 9 + 9 = 111111111
123456789 x 9 +10= 1111111111

9 x 9 + 7 = 88
98 x 9 + 6 = 888
987 x 9 + 5 = 8888
9876 x 9 + 4 = 88888
98765 x 9 + 3 = 888888
987654 x 9 + 2 = 8888888
9876543 x 9 + 1 = 88888888
98765432 x 9 + 0 = 888888888


And look at this symmetry :
1 x 1 = 1
11 x 11 = 121
111 x 111 = 12321
1111 x 1111 = 1234321
11111 x 11111 = 123454321
111111 x 111111 = 12345654321
1111111 x 1111111 = 1234567654321
11111111 x 11111111 = 123456787654321
111111111 x 111111111 = 12345678987654321

Brilliant isn't it?


Please Share This Wonderful Number Game with Friends.

Happy National Mathematics Day!!!!!!😀😀

ಇದೇ ನೋಡಿ ಅಷ್ಟಐಶ್ವರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ -


1) ದಿನವೂ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರ ದರ್ಶನ,
2)ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಗಾತಿ (ಗಂಡ ಅಥವಾ ಹೆಂಡತಿ),
3) ಮಾತು ಕೇಳುವ ಮಕ್ಕಳಿರುವುದು,
4) ಯಾವುದೇ ಋಣ ಅಥವಾ ಸಾಲಗಳಿಲ್ಲದಿರುವುದು,
5) ನಮ್ಮ ಅವಸರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಹಣವಿರುವುದು,
6) ಏನೇ ತಿಂದರೂ ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಇರುವುದು,
7) ಹತ್ತು ಜನರಲ್ಲಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತರಾಗಿರಿವುದು; ಮತ್ತು
8) ನಮಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಬಯಸುವ ಸ್ನೇಹಿತರಿರುವುದು.

Wednesday, 14 June 2017

Good News In karnataka

Good News In karnataka, As announced by C M , Siddaramaiah -If you have a function/party at your home and when you see lots of food may get wasted, Pls don't hesitate to call 1098 (ANYWHERE IN INDIA ONLY) - child help line.They will come and collect the food...Please circulate this message which can help feed many children. PLEASE DONT BREAK THIS CHAIN,
"Helping hands are better than Praying Lips"
Please😊😊
Copy n paste takes only few seconds...😊😊

Best message received after a long time.👌
🌟If you have
Food in your fridge,
Clothes on your body,
A roof over your head and
A place 2 sleep,
You're richer than 75% of the entire world.
.....
🌟If you have
Money in your wallet,
A little change,
And Can go anywhere you want
You are among the top 18% of the world's wealthy
people.
..
🌟If you are alive today with more health than illness,
You are more blessed than the million people
who will not survive this week and die.
..
🌟If you can actually 'READ' this message
and understand it,
You are more fortunate than the 3 billion people in the
world who cannot see,
cannot read or suffer mental retardation.
..
🌟Life is not about complaining pain and sorrows.
It's about a thousand other reasons to Thank our
Creator!!! 
Happy Living 👍
🔆🌱🔆🌱🔆.

Tirumala - Tirupathi _/\_

Tirumala temple as an average gets about 75,000 to 1,00,000 devotees per day and on festival and holidays it goes up. Devotees wait in queue for hours to have a glimpse of the Lord for a few minutes. To tackle the huge rush the TTD (Tirumala Tirupati Devasthanam) board is contemplating on rationing one visit per year to devotees. Why is it that so many devotees throng to this particular temple???

The answer is in the magnificent and mesmerizing image at the sanctum. The image of the Lord is different from the sculptural theory as it is “Swayambhu” (Self-manifested). On a closer examination of the Lord’s image, one finds that the Druva Bera as it is called is about 9.35 feet (285 cms) tall and stands on a lotus platform of about 18 inches (45.72 cms). Just a few inches below the foot of the image flows Viraja River.

The face of the image has exquisite features the nose neither flat nor prominent and the eyes are prominent and are partially closed with clear eyebrows. On the forehead there is an outline of “Nama” though it is not projected out of the image. Head is covered with long locks of hair that projects out of the crown and rest on the broad shoulders. The chest is estimated to be between 36 to 40 inches in width and the waist would be between 24 to 27 inches, though there has never been a formal measurement of these statistics.

This beautiful image has four ever brilliant hands in different postures. In the right upper hand there is “Sudarsana” (disc) and in the left upper hand there is a “Panchajanya” (conch), while the lower right hand is known as “Varada Hastha” (granting boons) and the lower left hand is known as “Kati Hastha” as it is placed on the “Kati” (Hip). The lower part of the waist appears to be tilted to the left while the right knee appear to bent a little as in Tribhanga pose. This glorious posture of the Lord is very unique, attractive and decent. The bluish tinged body of the Lord has his consort Mahalakshmi seated on his chest and hence the sparkle in his heart.

The image is mostly adorned with jewellery and the combined weight of the ornaments and the image is about 350 Kg any day. A image which is so huge and adored with so much of ornaments has to have a back support of some sort otherwise there are chances of the image to gradually lean on one side as it is said that the image stands on a river flowing below. There is no support to this image as He is the support to the entire universe. Any sculpture has a life span but this particular image has been tested by many artisans and they have not been able to make out the origin. The devotees believe that Lord Maha Vishnu is Himself standing there and hence it is not an idol.

I am a firm believer of the Chandogya Upanishad statement "Sarvam Kalvidam Brahmaa" (Verily all this that is, is Brahman). Many ask me supporting such a thought how could I say that Absolute has manifested in Tirumala alone. The logic is that there is electric current passing through the entire PVC insulated copper wire which has been drawn for my all electric home, but it is only when a bulb is connected to it will one know by seeing the glow in the bulb that there is power supply in it. Likewise there is Brahman in everything and everywhere but according to my belief He is there at Tirumala blessing the entire universe in a manifested form.

This is the reason I believe the three Acharyas have mentioned about the Lord of Seven Hills and have had darshana of the Lord. And Srimad Ramanuja the founder of Visistadvaitha philosophy equates Srinivasa to Brahman in the Mangala Sloka of his Sri Bhashya, the commentary on Brahma Sutras.

The verse is as follows:

akhila bhuvana janma sthema bhangaadi leele
vinata vividha bhuta vrata rakshaika dikshe |

Sruti sirasi vidipte brahmani Srinivase
bhavatu mama parasmin semushi bhakti rupa ||

Meaning:
The drama of stability and instability of the living things in the whole universe and protection of the good deeds of the humble beings are taken care by Him.|

Destiny has proclaimed at the crown of the all scriptures that SRINIVASA is the Brahman. May I attain that Supreme through knowledge and devotion.||

But do I need I go to Tirumala to have His darshana? No, I can just close my eyes and visualize the Druva Bera which I never forget and experience the delightment wherever I am.

Such is His grace.....

Real god.........ammaaaaaaaa _/\_

👩🏼👩🏼👩🏼👩🏼👩🏼👩🏼👩🏼👩🏼👩🏼👩🏼

ಆಕೆಯನ್ನು ಹೀಗೇ ಒಬ್ಬರು ಕೇಳಿದರು

'' ನೀವೇನು ವರ್ಕಿಂಗ್ ವುಮೆನ್ನೋ ಅಥವಾ ಬರೀ ಹೌಸ್ ವೈಫೋ?''

ಆಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದಳು

''ಹಾಂ... ನಾನು ಬರೀ ಹೌಸ್ ವೈಫೇ...ಆದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೇನೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋ ಹೌಸ್ ವೈಫ್...ನೋಡಿ,

ನಾನು ಅಮ್ಮ

ನಾನು ಹೆಂಡತಿ

ನಾನು ಮಗಳು

ನಾನು ಸೊಸೆ

ನಾನು ಅಲಾರಾಂ ಗಡಿಯಾರ

ನಾನು ಅಡಿಗೆಯವಳು

ನಾನು ಕಸಮುಸುರೆಯವಳು

ನಾನು ಟೀಚರ್

ನಾನು ಅಕೌಂಟೆಂಟ್

ನಾನು ದಾಖಲೆಗುಮಾಸ್ತೆ

ನಾನು ಬಡಿಸೋ ವೇಟರ್

ನಾನು ಆಯಾ

ನಾನು ನರ್ಸ್

ನಾನು ಕೈಯಾಳು

ನಾನು ಗಾರ್ಡ್ನರ್ 

ನಾನು ಗೂರ್ಖಾ

ನಾನು ಕೌನ್ಸೆಲರ್

ನಾನು ಶಯನಭಾಗಿ

ಆದರೆ ಇಷ್ಟಾದರೂ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಸಿಎಲ್ ಇಲ್ಲ, ಇಎಲ್ ಇಲ್ಲ,  ಸಂಡೇ ಇಲ್ಲ, ಹಬ್ಬದ ರಜೆ ಇಲ್ಲ , ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನನಗೆ ಸಂಬಳಾನೂ ಇಲ್ಲ,,,,  ಆದರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ    '' ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ ಏನ್ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀಯ ದಿನವೆಲ್ಲ''

😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰

ಈ ಮೆಸೇಜ್ ನ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ, ಅಕ್ಕಂದಿರು, ತಂಗಿ, ಹೆಂಡತಿ , ಗೆಳತಿ ,
 ಮಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಳಿಸಿ.

🙏🏽🙏🏽🙏🏽🙏🏽🙏🏽🙏🏽🙏🏽🙏🏽🙏🏽🙏🏽

ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಸಂಬಳವಿರದೆ ದುಡಿಯುವ ಗೃಹಿಣಿಯರ ಪಾದಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿದೆ.

👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
Real god.........ammaaaaaaaa