Wednesday, 13 September 2017

KRISHNA ARGYA MANTRA

ಜಾತ: ಕಂಸವಧಾರ್ಥಾಯ ಭೂಭಾರೋತ್ತಾರಣಾಯ ಚ |
ಕೌರವಾಣಾಂ ವಿನಾಶಾಯ ದೈತ್ಯಾನಾಂ ನಿಧನಾಯ ಚ |
ಪಾಂಡವಾನಾಂ ಹಿತಾರ್ಥಾಯ ಧರ್ಮಸಂಸ್ಥಾಪನಾಯ ಚ |
ಗೃಹಾಣಾರ್ಘ್ಯಂ ಮಯಾ ದತ್ತಂ ದೇವಕ್ಯಾ ಸಹಿತೋ ಹರೇ|
ದೇವಕೀ ಸಹಿತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮ: |
ಇದಮರ್ಘ್ಯಂ ಇದಮರ್ಘ್ಯಂ ಇದಮರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |
(ಮೂರು ಸಾರಿ ಅರ್ಘ್ಯ ಕೊಡಬೇಕು)
जात: कंसवधार्थाय भूभारोत्तारणाय च ।
कौरवाणां विनाशाय दैत्यानां निधनाय च ।
पांडवानां हितार्थाय धर्मसंस्थापनाय च ।
गृहाणार्घ्यं मया दत्तं देवक्या सहितो हरे।
देवकी सहित श्री कृष्णाय नम: ।
इदमर्घ्यं इदमर्घ्यं इदमर्घ्यं समर्पयामि ।
jaata: kaMsavadhaarthaaya bhUbhaarOttaaraNaaya cha
kouravaaNaaM vinaashaaya daityaanaaM nidhanaaya cha |
paaMDavaanaaM hitaarthaaya dharmasaMsthaapanaaya cha |
gRuhaaNaarGyaM mayaa dattaM dEvakyaa sahitO harE|
dEvakI sahita shrI kRuShNaaya nama: |
idamarGyaM idamarGyaM idamarGyaM samarpayaami |
Chandraargya Mantra :
ಕ್ಷೀರೋದಾರ್ಣವ ಸಂಬೂತ ಅತ್ರಿನೇತ್ರ ಸಮುದ್ಭವ |
ಗೃಹಾಣಾರ್ಘ್ಯಂ ಮಯಾ ದತ್ತ ರೋಹಿಣೀ ಸಹಿತಾಯ ಶಶಿನೇ ನಮ: |
ರೋಹಿಣೀಸಹಿತಾಯ ಚಂದ್ರಮಸೇ ಇದಮರ್ಘ್ಯಂ ಇದಮರ್ಘ್ಯಂ ಇದಮರ್ಘ್ಯಂ |
क्षीरोदार्णव संबूत अत्रिनेत्र समुद्भव ।
गृहाणार्घ्यं मया दत्त रोहिणी सहिताय शशिने नम: ।
रोहिणीसहिताय चंद्रमसे इदमर्घ्यं इदमर्घ्यं इदमर्घ्यं ।
kSheerOdaarNava saMboota atrinEtra samudbhava |
gRuhaaNaarGyaM mayaa datta rOhiNI sahitaaya shashinE nama: |
rOhiNIsahitaaya chaMdramasE idamarGyaM idamarGyaM idamarGyaM |
|| Sribharatiramana Mukhyapranantargata SriKrishnarpamanastu ||
::::::::::::::::::::::::::::
Sri Krishnastami – Krishna Jayanti – Gokulastami
Shravana Bahula Astami
Why Sri Krishnarghya to be given?
If we give Arghya on Krishna astami day or on Krishna Jayanthi day, we will get the punya equal to Samarpana of samastabhoomandala as per Bhavishyottara purana.
Sri Krishastami ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿ vratha is also Haridina just like Ekadashi. –
But the importance of performing one Srikrishnastami is equal to 20 crore Ekadashis. We should not leave Krishnastami, saying that we are doing Ekadashi, and similarly we must not leave Ekadashi saying, by just doing Krishnastami we will be get all ekadashi phala. So, we have to do both Krishnastami and Ekadashi Upavasa invariably.
Why we are giving more importance to Sri Krishnastami? Why not Ramanavami? Buddhajayanthi? –
THERE IS NO BEDHA FOR DIFFERENT PARAMATHMA ROOPA/AVATAARA. We must not think of difference in Paramathma’s different roopa. If we think it will be navavidha dwesha on paramathma.
Periodwise, Sri Krishna is nearer to Kaliyuga. Only on this day that we have to do upavasa and not on other bhagavadroopa jayanthi days. Ofcourse Buddhavatara is more nearer to us than Krishnavatara. Even though Buddhavatara is nearer to us, it was only for a short period and it was daitya mohaka roopa whereas Srikrishnavatara is Jnaana roopa.
What happens if we are not observing Upavasa on Krishnastami?
As per Bhavishyottara purana if we are not observing krishnastami vrata, we will become brahmarakshasa and he will born as Snake, tiger like wild animals. We will get paapa as if we are eating Maamsa if we not observing upavasa as per smruthi.
Krishnastami some informations
1. Regular snaana sandhyavandana to be done
2. On Krishnastami day – Brahma Yagna not to be done
3. Vaishwadeva, oupasana not to be done.
4. Mataapitru shraddha if falls on this day, to be observed on the next day
5. Full day fasting to be done on Krishnastami day. Paarane to be done as per their Mutt sampradaya. However, on the Krishnastami day, one must do Fasting for the whole day. a) As per Vyasaraja Mutt and Sripadaraja Mutt sampradaya, paarane is being done on the next day mornng – utsavaante paarane. b) As per Rayara Mutt and Uttaradi Mutt – they will do only after the entry of Ashtami tithi. That is why upto that time, Harivasara to be observed.
6. Krishnargya to be given only after Chandrodaya
7. After giving argya to Krishna, Chandrargya to be given
8. Naivedya to be given to Krishna paramathma only in the midnight. Rama Naivedya, Hastodaka, Vaishwadeva, Brahmayajna NOT to be done.
9. While doing morning snaana, we have to do with mantra –
yOgaaya yOgapatayE yOgEshvaraaya | yOga saMbhavaaya shrI gOviMdaaya nama: |
ಯೋಗಾಯ ಯೋಗಪತಯೇ ಯೋಗೇಶ್ವರಾಯ
ಯೋಗ ಸಂಭವಾಯ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮ: |
योगाय योगपतये योगेश्वराय
योग संभवाय श्री गोविंदाय नम: ।

Thursday, 7 September 2017

Ramanuja Ramanuja|| gÁªÀÄÁ£ÀÄd gÁªÀÄÁ£ÀÄd |
  AiÀÄwgÁd AiÀÄwgÁd
  gÁªÀÄÁ£ÀÄd AiÀÄwgÁd gÁªÀÄÁ£ÀÄd            || gÁªÀÄÁ£ÀÄd ||

|| PÉñÀªÀ £ÁgÁAiÀÄtgï |
  CgÀĽAiÀÄ ¥ÉÆ£Àät |
  ¸ÉÆêÀÄAiÀiÁf PÁAwªÀÄw |
  PÀAqÉqÀÄvÁÛ PÀtät |
  ªÉÃzÀªÀgï ¥ÉÆÃ¼ï ªÀ½PÁnÖ |
  ªÀgÀzÀÄgÀA ¥ÉgÀÄAzÉë |
  ±ÀÆnÖAiÀÄ wgÀÄ£ÁߪÀĪÀiï AiÀÄwgÁd         || gÁªÀÄÁ£ÀÄd ||

|| £ÀªÀiÁä¼Áégï C¼ÁªÁAzÁgï |
  CgÀĽAiÀÄ ªÉÃzÀ¸ÁgÀªÀiï |
  ¥ÀAZÀZÁAiÀÄðgÀμï PÀgï ¦vÁ ¸ÁgÀªÀiï       || gÁªÀÄÁ£ÀÄd ||

|| wgÀÄ¥ÁàªÉÊ ªÉÃzÀ«vÉÊ |
  d¦PÀĪÀiï wgÀĪÁAiÀÄÄqÉAiÀiÁgÉ |
  PÉÆë®É C£Àß GqÉÊAiÀĪÀgï                || gÁªÀÄÁ£ÀÄd ||

|| NgÀ£ï ªÀ° wgÀÄwÛ |
  D¸ÉÊ GqÉÊ AiÉÆÃgÀıɮªÀiï
  JA¨ÉgÀĪÀiÁ£Àgï                           || gÁªÀÄ£ÀÄd ||

|| §æºÀä¸ÀÄvÀæªÀiï |
  ²æà ¨sÁµÀåA |
  VÃvÁ ¨sÁµÀåA |
  £ÀªÀ ¨sÁµÀåA |
  CgÀĽAiÀÄ JAUÀ¯ï ¨sÁµÀåPÁgÁ             || gÁªÀÄÁ£ÀÄd ||

|| vÉÆÃAqÀ£ÀÆgÀÄ wgÀÄwÛ¯Éà |
  ¸ÀéAiÀĪÉÄà ±ÉõÀgÀÆ¥ÀªÀiï PÉÆAqÀªÀgÉ |
  ªÉÄïï£ÁmÉÊ wgÀÄwÛAiÀÄ gÁªÀiÁ£ÀÄd         || gÁªÀÄÁ£ÀÄd ||

|| ¥ÀAZÀ£ÁgÀAiÀÄt£ï PÉëÃvÀæ vÉÆqÉ |
  Jtâvï D¬ÄgïgÀA |
  PÉëÃvÀæAUÀ¼ï ªÉétªÀgï |
  ªÀiÁUÀð¼ÀPÀÌÉ CgÀĽAiÀiÁªÀ |
  gÁªÀÄÁ£ÀÄd JAUÀ¼ï gÁªÀÄÁ£ÀÄd               || gÁªÀÄÁ£ÀÄd ||

|| wgÀÄ£ÁßgÀ£À£ï ¥ÀÄgÀwÛ¯Éà ¥ÀÄvÀªÀÄtÂAiÉÄÊ |
  PÉÆAqÉqÀÄvÀÛ vÁ£Á£À wgÀĪÉÄÃt |
  AiÀÄwgÁd gÁªÀÄÁ£ÀÄd                       || gÁªÀÄÁ£ÀÄd ||

|| PÉñÀªÀ £ÁgÁAiÀÄt£ï wgÀĪÀr ¥ÀĺÀAzÉ |
  vÁ£ÀĺÀAzÀ wgÀĪÉÄÃt gÁªÀÄÁ£ÀÄd            || gÁªÀÄÁ£ÀÄd ||

|| ªÉÆÃPÀë PÉëÃvÀæªÀiï |
  gÀAUÀ PÉëÃvÀæªÀiï |
  CgÀAUÁgï wgÀĪÀqÉÊAiÀįï |
  vÁªÀÄgï GºÀAzÀ wgÀĪÉÄÃt gÁªÀÄÁ£ÀÄd       ||gÁªÀÄÁ£ÀÄd ||

|| gÁªÀÄÁ£ÀÄdgï wgÀĪÉÄÃt |
  ªÀÄ£À¢¯ï ¤£ÀvÀÛªÀgÀÄPÀÄÌ |
  PÉÃPÁªÀgÀĪÀiï CgÀĽqÀĪÁgï                 ||gÁªÀÄÁ£ÀÄd ||

|| PÁµÁAiÀĪÉÄ zsÀjvÀÄÛ |
  ªÀÄÄPÀÄÌ®ªÉÄà JA¢æAiÀiÁ |
  D¼ÀªÀAzÀ wgÀĪÉÄÃt |
  D¼ÀªÀAzÁgï PÀAqÀªÉÄä |
  C¼ÀÄVAiÀÄ gÁªÀÄÁ£ÀÄd ¸Áé«Ä
  C¼ÀÄVAiÀiÁ gÁªÀÄÁ£ÀÄd |
  JAUÀ¯ï gÁªÀÄÁ£ÀÄd wgÀĪÉÄÃtÂ
  ¸Áé«Ä gÁªÀÄÁ£ÀÄd                           || gÁªÀÄÁ£ÀÄd ||
Tuesday, 20 June 2017

😊😊

ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ  ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ !

WhatsApp ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ Chat ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪದಗಳನ್ನು ಸಂಕ್ಷೇಪಿಸಿ (abbreviations) ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪದಗಳು ಅಲ್ಲ, ಆದರೂ, ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಬರೆಯಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸುವರು.

ಕೆಲವು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಅರ್ಥ:

1. LOL: Laugh Out Loud = ಜೋರಾಗಿ ನಗುವುದು

2. BRB: Be right back = ಈಗ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವೆ

3. TTYL: Talk to you later = ನಂತರ ಮಾತನಾಡೋಣ

4. BTW: by the way = ಅಂದಹಾಗೆ; Example: By the way, you were looking good today! (ಅಂದಹಾಗೆ, ನೀನು ಇಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ!)

5. BFF: Best friend(s) forever = ಯಾವಾಗಲು ಜೊತೆಗಿರುವ ಉತ್ತಮವಾದ ಗೆಳೆಯ/ಗೆಳತಿ; Example: She is my BFF. (ಅವಳು ನನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಗೆಳತಿ)

6. DM: Direct Message = ನೇರವಾಗಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡುವುದು; Example: If you have something important, just DM me. Don't message anything publicly. (ಏನಾದರು ಮುಖ್ಯವಾದುದ್ದು ಇದ್ದರೆ, ನೀನು ನನಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡು. ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಬೇಡ.)

7. IDK: I don't know = ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.

8. IMHO: in my humble opinion = ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ

9. ROFL: rolling on the floor laughing = ಹೊಟ್ಟೆ ಹುಣ್ಣಾಗುವಂತೆ ನಗುವುದು (ಎಷ್ಟು ನಗುವುದೆಂದರೆ, ನಗುತ್ತಲೇ ಉರುಳಿ ಬೀಳುವುದು)

10. w/o: without = ನ ಬಿಟ್ಟು; Example: I will be going to the mall w/o my friend. (ನಾನು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಾಲ್ ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವೆ.)

11. XO: hugs and kisses = ಅಪ್ಪುಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಚುಂಬನಗಳು; Example: I will see you later, XO! = ನಿನ್ನನ್ನು ನಂತರ ಭೇಟಿ ಮಾಡುವೆ, ಅಪ್ಪುಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಚುಂಬನಗಳು!

ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಉಪಯೋಗಿಸಿದವನಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೆಲವೊಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು .

Thursday, 15 June 2017

✖➕➖➗ Today is National Mathematics Day (Birth Day of Ramanujam)See this Absolutely amazing Mathematics !

1 x 8 + 1 = 9
12 x 8 + 2 = 98
123 x 8 + 3 = 987
1234 x 8 + 4 = 9876
12345 x 8 + 5 = 98765
123456 x 8 + 6 = 987654
1234567 x 8 + 7 = 9876543
12345678 x 8 + 8 = 98765432
123456789 x 8 + 9 = 987654321

1 x 9 + 2 = 11
12 x 9 + 3 = 111
123 x 9 + 4 = 1111
1234 x 9 + 5 = 11111
12345 x 9 + 6 = 111111
123456 x 9 + 7 = 1111111
1234567 x 9 + 8 = 11111111
12345678 x 9 + 9 = 111111111
123456789 x 9 +10= 1111111111

9 x 9 + 7 = 88
98 x 9 + 6 = 888
987 x 9 + 5 = 8888
9876 x 9 + 4 = 88888
98765 x 9 + 3 = 888888
987654 x 9 + 2 = 8888888
9876543 x 9 + 1 = 88888888
98765432 x 9 + 0 = 888888888


And look at this symmetry :
1 x 1 = 1
11 x 11 = 121
111 x 111 = 12321
1111 x 1111 = 1234321
11111 x 11111 = 123454321
111111 x 111111 = 12345654321
1111111 x 1111111 = 1234567654321
11111111 x 11111111 = 123456787654321
111111111 x 111111111 = 12345678987654321

Brilliant isn't it?


Please Share This Wonderful Number Game with Friends.

Happy National Mathematics Day!!!!!!😀😀

ಇದೇ ನೋಡಿ ಅಷ್ಟಐಶ್ವರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ -


1) ದಿನವೂ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರ ದರ್ಶನ,
2)ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಗಾತಿ (ಗಂಡ ಅಥವಾ ಹೆಂಡತಿ),
3) ಮಾತು ಕೇಳುವ ಮಕ್ಕಳಿರುವುದು,
4) ಯಾವುದೇ ಋಣ ಅಥವಾ ಸಾಲಗಳಿಲ್ಲದಿರುವುದು,
5) ನಮ್ಮ ಅವಸರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಹಣವಿರುವುದು,
6) ಏನೇ ತಿಂದರೂ ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಇರುವುದು,
7) ಹತ್ತು ಜನರಲ್ಲಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತರಾಗಿರಿವುದು; ಮತ್ತು
8) ನಮಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಬಯಸುವ ಸ್ನೇಹಿತರಿರುವುದು.

Wednesday, 14 June 2017

Good News In karnataka

Good News In karnataka, As announced by C M , Siddaramaiah -If you have a function/party at your home and when you see lots of food may get wasted, Pls don't hesitate to call 1098 (ANYWHERE IN INDIA ONLY) - child help line.They will come and collect the food...Please circulate this message which can help feed many children. PLEASE DONT BREAK THIS CHAIN,
"Helping hands are better than Praying Lips"
Please😊😊
Copy n paste takes only few seconds...😊😊

Best message received after a long time.👌
🌟If you have
Food in your fridge,
Clothes on your body,
A roof over your head and
A place 2 sleep,
You're richer than 75% of the entire world.
.....
🌟If you have
Money in your wallet,
A little change,
And Can go anywhere you want
You are among the top 18% of the world's wealthy
people.
..
🌟If you are alive today with more health than illness,
You are more blessed than the million people
who will not survive this week and die.
..
🌟If you can actually 'READ' this message
and understand it,
You are more fortunate than the 3 billion people in the
world who cannot see,
cannot read or suffer mental retardation.
..
🌟Life is not about complaining pain and sorrows.
It's about a thousand other reasons to Thank our
Creator!!! 
Happy Living 👍
🔆🌱🔆🌱🔆.